Těhotná diabetička a její jídelníček

Těhotenský neboli gestační, tj. během těhotenství prvně rozpoznaný diabetes mellitus se objevuje asi u 2–6 % těhotných. Projevuje se vysokými hladinami glykémie v krvi matky. Glykemie je odborný výraz pro koncentraci cukru v krvi. Nadměrně vysoká glykemie u těhotné ženy významně zvyšuje riziko poškození plodu. Proto je nezbytné trvalé sledování a kontrola hladin glykemie během celého dalšího těhotenství dietou, fyzickým cvičením a podle potřeby i léčba inzulinem, aby se předešlo poškození plodu i matky.

Ovlivnění stravovacích zvyklostí je základní součástí léčby gestačního diabetu. Je doporučován denní příjem energie v závislosti na počáteční hmotnosti matky (viz tab.). U obézních těhotných, kde obezita sama představuje vyšší riziko vzniku gestačního diebetu, se doporučuje omezení energetického příjmu do 9,2 MJ (2200 kcal), nedoporučuje se však příjem nižší než 7,5 MJ (1600 kcal). Doporučované diety obsahují 275–300 g sacharidů, u obézních méně. Největším problémem bývají zvýšené postprandiální glykemie (tj. nad normální hodnoty zvýšené hladiny glukózy v krvi matky po jídle). Tomu se předchází rozložením denního jídla do 6 až 7 denních dávek, jež mohou být menší svým obsahem sacharidů a ome zením příjmu potravin, které mají vysoký tzv. glykemický index, jako jsou jednoduché cukry (řepný cukr, med, sladkosti, bonbony, slazené nápoje – limo nády, coly, džusy apod., na druhé straně ale také brambory, bílé pečivo a sladké ovoce). K takto upravené dietě se doporučuje anaerobní cvičení alespoň 3× denně. Nestačí-li tato režimová opatření a glykemie na lačno u poruchy glukózové tolerance nebo gestačního diabetu přesahuje hodnoty 5–5,5 mmol/l nebo 1 hodinu po jídle hodnoty 8 mmol/l (někdy i 7,2 mmol/l) nebo při sonografi ckém nálezu rychlejšího růstu plodu, je nutno přistoupit k léčbě inzulinem, stejně tak jako je tomu u diabetes mellitus 1. typu. Žena pak musí být odborníkem-diabetologem důkladně vyškolena jak upravovat dávky inzulinu v závislosti na jídle, fyzické aktivitě a hladinách glykemie, jak monitorovat své glykemie a jak být zabezpečena pro případ možné hypoglykemie v důsledku léčby inzulinem.

Všechny těhotné diabetičky včetně žen s diabetem 1. typu by měly být soustředěny v diabetologických centrech, kde je jim poskytována odborná péče. Těhotenství těchto žen by mělo být plánované, protože dobrá kompenzace dia betu na počátku těhotenství je velmi důležitá pro fyziologický vývoj plodu. Proto by měly být do těchto center soustředěny již ženy, které své těhotenství teprve plánují. Co se týká diety, je zapotřebí od II. trimestru zvýšit kalorický příjem zhruba o 0,6 MJ (150 kcal) nad trvale zavedenou dietou.


Doporučení energie v případě gestačního diabetes mellitus v závislosti na aktuálním výživovém stavu matky

 

A. Pařízek Kniha o těhotenství a dítěti
Listopad 2008, Galén, Praha