Encyklopedie

Blokátory kalciových kanálů

>

Mechanismus účinku: inhibice kanálů pro kalcium snižuje vstup kalcia do buněk hladkého
svalstva a snižuje i výstup kalcia z endoplazmatického retikula a mitochondrií.

Dávkování

Nifedipin:

- úvodní dávka: 10 mg sublingválně v intervalech   20 min, celkově 3x;

- udržovací dávka: 10-20 mg každých 6 hodin p.o.

Nežádoucí účinky blokátorů kalciových
kanálů zobrazuje tab. 4.3-10.

Tab. 4.3-10.
Neádoucí úèinky blokátorù kalciových kanálù

U
matky

U
plodu

bolest hlavy, pocity horka,
nervozita, nauzea

hepatotoxicita

pokles krevního tlaku,
tachykardie (vzestup tepové frekvence o 1015 tepù za minutu)

perimaleolární otoky následkem
retence tekutin

event. paralýza kosterních svalù
(při kombinaci s MgSO4)

prokázány pouze ve studiích na
zvířatech, nepotvrzeny na lidských plodech

existuje podezření na vznik
fetální tachykardie

Kontraindikace léčby nifedipinem: přecitlivělost na nifedipin, výrazná hypotenze či
tachykardie, obstrukční kardiomyopatie, pokročilá aortální stenóza, srdeční
nedostatečnost a nestabilní angina pectoris.

Lékové interakce blokátorů kalciových kanálů: antagonisté kalcia potencují
hypotenzivní účinek inhalačních anestetik (nifedipin relaxuje hladkou svalovinu
cévní stěny).