Natálie

V občanském kalendáři má dnes svátek Natálie nebo také Natalie.

Toto jméno je latinského původu (natalis) a vykládá se jako "rodný den" čili "narozeniny" (dies natalis). Přeneseně má toto nádherné jméno ještě jeden význam. Tvrdí se, že Natálie je "dívka narozená v den zrození Krista", "dítě Vánoc". Snad i proto si jméno získalo celosvětovou oblibu.

Jeho patronkou je Natalie z Níkomédie (dnes Izmit, Turecko), která se v tomto městě narodila někdy ve 3. století. Byla manželkou křesťanského mučedníka Hadriána, kterého neopustila, ani když byl se svými druhy zajat a odsouzen k smrti. Obětavě se o všechny starala a její láska k manželovi šla skutečně až za hrob. Po jeho smrti se usadila poblíž jeho hrobu a ve vzpomínkách a modlitbách u něj prožila zbytek svého života. V církevním kalendáři má Natálie svátek 2. prosince.

V našem církevním kalendáři má svátek Petr Kanisius (Canisius), ačkoli v římském tomu tak bylo již 27. dubna. Petr se narodil 8. května 1521 v Nijmegenu (Holandsko) v rodině zdejšího starosty. Město patřilo k vévodství Geldernu, jež tehdy spadalo do německé říše. Petr si velice brzy vybral duchovní dráhu a stal se shodou okolností prvním Němcem, který vstoupil do jezuitského řádu (1543). Spoluzakládal i první komunitu Tovaryštstva Ježíšova v Kolíně nad Rýnem. Brzy se stal uznávanou autoritou, neboť byl velice vzdělaným a moudrým člověkem. Neustále putoval, kázal a vykonával duchovní správu i mimo Německo, ve Švýcarsku, Rakousku i v Čechách. Jeho činorodost byla vpravdě renesanční. Byl zároveň papežským teologem na tridentském koncilu, rektorem univerzity a profesorem teologie v Ingolstadtu, katedrálním kazatelem ve Vídni, ale vyučoval i v Messině na Sicílii, v Augsburgu, Praze, Mnichově a Innsbrucku. Třikrát mu nabízeli hodnost vídeňského biskupa, třikrát ji zdvořile odmítl, neboť, jak tvrdil, "musil putovat za svými věřícími a hlásat jim slovo Boží". Jeho cílem bylo také vybudovat jezuitský řád, který by řádně fungoval a plnil uložené úkoly. Petr sice nepřijal žádný vysoký úřad, ale jeho názor byl všude brán za směrodatný. Radili se s ním jak prostí věřící, tak i papežové. Proslulými se staly také jeho knihy. Nejznámějším jeho dílem je trojdílný katechismus, který byl jen za jeho života vydán dvěstěkrát(!). V roce 1580 se Petr usadil ve Fribourgu (Švýcarsko), kde založil kolej sv. Michaela, v níž 21. prosince roku 1597 zemřel. Ke svatořečení a jeho jmenování církevním učitelem došlo 21. května roku 1925 papežem Piem XI. Již řadu let předtím jej papež Lev XIII. nazval "druhým apoštolem Němců po Bonifácovi".

Až do roku 1969 byl v našem kalendáři slaven svatý apoštol Tomáš. Dnes má svátek 3. července. K jeho svátku se od pradávna vázalo mnoho zvyků. Mladé neprovdané ženy se v noci ptaly věštby, kdy se vdají.

Dnes býval slaven také keltský svátek Alban arthuan. Keltové i křesťané dávali tradičně dnešního dne chudým peníze nebo dárky. Kdo potřeboval, mohl žebrat. Dnes také nastává čtvrtá roční fáze, znamenající osvícení v lůně tmy se rodí světlo.

"LÁSKA TVÁ VZROSTLA, JINÝ KDYŽ LÁSKU TI VZAL."
(Ovidius)

Zdroj: www.libri.cz