Psychické, psychiatrické a psychogenní akutní stavy

Antidepresiva v těhotenství – užití v léčbě depresivní poruchy


Antidepressants During Pregnancy -The Use in the Treatment of Depressive Disorders).


Psychiatrie, 2001, roč. 5, (suppl.2), s.5-7.


Bareš M.


Depresivní porucha se u těhotných vyskytuje přibližně ve stejném počtu jako v obdobné populaci netěhotných. V případech, kdy je nutné nasadit antidepresiva, vycházíme při jejich volbě z validních údajů a z kritérií FDA (U.S. Food and Drug Administration).


FDA kategorizuje léky do 5 skupin, uvedených v každé informaci o léku pro lékaře.  • Skupina A: riziko pro plod nebylo prokázáno

  • Skupina B: není důkaz o riziku pro lidské plody, i když výsledky u pokusných zvířat mohou být ambivalentní

  • Skupina C: riziko nemůže být vyloučeno, není dostatek informací

  • Skupina D: riziko bylo prokázáno, je nutné zvážit přínos léku při akutním stavu v porovnání  k míře rizika

  • Skupina X: lék je kontraindikován, protože bylo prokázáno riziko v takové míře, že převažuje nad přínosem daného léku


Dostupná a předpisovaná antidepresiva lze podle přínosu a rizika ve znění FDA kategorizace zařadit podle jejich generických názvů následujícím způsobem :
Třída:     


Antidepresivum


A

0

B

maprotilin, paroxetin, fluoxetin, sertralin, bupropion

C

fluvoxamin, domipramin, desimipramin, trancylpromin, mirtazapin, venlafaxin

D

amitriptylin, nortriptylin

X

0


Komentář :


Údaje jsou důležité pro interdisciplinární spolupráci při volbě medikace, pokud nelze uspět s nefarmakologickými možnostmi léčby depresivní poruchy. Jsou významné při otravách uvedenými látkami v těhotenství, kdy je indikováno sledování těhotenství nebo dokonce doporučení těhotenství přerušit.


Medikace u depresivních poruch u žen v reprodukčním věku v současné době přibývají, narůstá předávkování u žen, které jsou v prvních postkoncepčních dnech a těhotenství ještě neuvádějí nebo popírají. Výskyt otrav antidepresivy se zvyšuje. Článek uvádí studie, ale pro medicínu, ověřenou důkazy, je jich poměrně málo a jejich soubory jsou málo početné. Nadto se liší výsledky pokusných studií u zvířat a výsledky, zjištěné z kazuistik nebo z malých a náhodných souborů žen. Závěry svědčí spíše pro absenci nežádoucího ovlivnění plodu a kojence. Konzultace o konkrétních případech a individuální doporučení a rozhodnutí jsou bezpodmínečně nutné.


Prim. doc. MUDr.J. Drábková,CSc.