Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) - obrázek
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) - obrázek

PPM je dávka nemocenského pojištění, proto se její výpočet řídí  zákonem č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny.  Její výše  činí  70 % denního vyměřovacího základu. Výše denního vyměřovacího základu se zjišťuje z rozhodného období, kterým je zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na PPM; pokud jste byla  převedena  na  jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací zaklad se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Pro určení denního vyměřovacího základu se v roce 2015  do částky první redukční hranice (888 Kč) počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice (1 331 Kč) se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice (2 662 Kč) se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2015 tak maximální výše  PPM za kalendářní den činí 1088 Kč.

Pro  přesný vypočet dávky lze použít kalkulačku na stránkách MPSV: Kalkulačka dávek 

Nárok na pobírání peněžité pomoci v mateřství mají ženy, které byly v po­ sledních 2 letech před dnem nástupu na PPM alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období  jednoho roku před dnem nástupu na PPM a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Umožňuje se střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě,  a to na základě jejich  písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě  nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne  porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak. U muže se přitom od 1. 1. 2012 zavádí další podmínka, a to že bude pečovat o dítě nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

PPM náleží, jestliže se podmínky rozhodné pro její přiznání splnily v době pojištění (tzn. v době zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění), nebo po jeho skončení, avšak v ochranné lhůtě.

U žen,  jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci – u zaměstnavatele zažádat o vybrání »řádné dovolené«, na kterou máte nárok – a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na Úřad  práce, nahlásit ukončení pobírání PPM a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.

Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené – tj. čekáte druhé (třetí) dítě  – platí, že na peněžitou pomoc v mateřství máte nárok, pokud trvá vaše nemocenské pojištění (nemocensky pojištěné zaměstnání). Pokud PPM nastupujete po skončení pojištěného zaměstnání a ochranné lhůty z něho plynoucí, pak nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

Knihy o těhotenství, porodu a dítětiGalén, Praha 2015