Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek - obrázek
Rodičovský příspěvek - obrázek

Jedná se o dávku státní sociální podpory, stejně jako  porodné, žádá se o ni tedy na Úřadu práce ČR.

 • Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.
 • Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše  denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.
 • Maximální měsíční výše  rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací základ: pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše  rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše  rodičovského příspěvku může činit 11 500  Kč měsíčně.
 • Rodič si může volit  výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč také v případě, když  ke dni narození nejmladšího dítěte v rodině nelze stanovit denní vyměřovací základ jen proto, že během pobírání rodičovského příspěvku z titulu péče o dříve narozené dítě  uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě.
 • Pokud ani  jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
 • Pokud v rodině dojde ke změně osob, které jsou  posuzovány jako  rodiče, a dojde-li tím  ke »vzniku« nebo změně výše  denního vyměřovacího základu, stanoví se rodičovský příspěvek od následujícího kalendářního měsíce podle nově splněných podmínek.
 • Volbu  výše  rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek, měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby.
 • Podmínka trvalého pobytu a bydliště na území České republiky musí být splněna u oprávněné osoby a u dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek.
 • Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v kalendářním měsíci, v němž:
  – dítě  se narodilo,
  – rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou  pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
  – osoba dítě  převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
  – dítě  dovršilo věk 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
  – dítě  nebo rodič zemřeli,
  – rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné  osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než  3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.
 • Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy:
  – dítě  mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné  obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,
  – dítě  pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro  zdravotně postižené děti  či jesle se zaměřením  na vady  zraku, sluchu, řeči  a na děti  tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
  – zdravotně postižené dítě  pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
  – dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba  rodiče nebo osamělý rodič jsou  osobami závislými na pomoci jiné  osoby ve stupni III a IV,
  – rodič zajistí péči  o dítě  jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.
 • Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Nezkoumá se ani  nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.
 • Jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, pouze je-li vyšší než dávky nemocenského pojištění. V tomto případě je doplacen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými dávkami.
 • Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě  zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě  náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit
  – příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.
  – pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a přitom nesplnil podmínky pro  výplatu příspěvku, je rodič povinen vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy mu rodičovský příspěvek nenáležel

zdroj:  http://portal.mpsv.cz

Autor: PhDr. Soňa Třísková

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

Témata: