7 prvních let života rozhoduje

Velice čtivě napsaná kniha od doktora Johna Brierley - 7 prvních let života rozhoduje (nakladatelství Portál), se zabývá vývojem lidského mozku a zdůrazňuje, jak důležitým vývojovým stadiem prochází dítě a jeho mozek od narození, přes předškolní až po raný školní věk.  

"Co je dobře a správně založeno v malých dětech, také v nich pravděpodobně zůstane."

Autor probírá postupně klíčová období pro učení, pro vznik různých dovedností a upozorňuje na kritická období ve vývoji mozku.
Zdůrazňuje špatný vliv nedostatečné výživy a škodlivin, které negativně ovlivňují činnost a vývoj mozku.

V kapitole věnované řeči se seznámíte s příběhem malé Genie, která až do svých téměř čtrnácti let žila v otřesných podmínkách se svými rodiči, kteří ji často bili a místo normální lidské řeči na ni štěkali jako psi.
Dnes, po mnoha letech, Genie sice už mluví, ale její řeč je velice šroubovaná a obsahově chudá.
Na jejím osudu chce autor ukázat, že i když mozku v kritickém období chybí podněty, lze i tak dosáhnout zlepšení v zanedbané oblasti vývoje. Trvá to ovšem mnoho let a mnohdy není výsledek dokonalý, jako u Genie.

Dalším obsáhlým tématem, kterým se kniha zabývá, je učení. Zvlášť zdůrazněno je, aby se bral ohled na vyvážené zatěžování obou mozkových hemisfér.
Je dokázáno, že je-li procvičována i ta hemisféra, která je nedostatečně užívána, lze zlepšit výkonnost celého mozku.

"Dítě se neučí z pasivně vnímané rozmanitosti zážitků, nýbrž z výsledků činů, které samo iniciovalo."

V kapitole o učení je taky zdůrazněn význam hry při učení.

"Všechny druhy hry jsou zřejmě důležité pro rozumový, fantazijní a citový vývoj dítěte a mohou být nezbytným krokem k dalšímu vývojovému stadiu."

A pokud se probírá mozek a co všechno umí, nesmí se zapomenout ani na paměť. Té je věnováno také obsáhlé povídání.

"Dítě si pamatuje jen ty věci, kterým věnuje intenzivní pozornost. Nic z toho co opomíjí, zřejmě nezanechá v mozku paměťovou stopu."

Závěrečná kapitola nás zavede do genetiky a seznámí nás s vlivem dědičnosti, ale také s inteligencí. Tím, jak ji měříme a jestli jsou tato měření - IQ testy - přesná a zda ukazují míru naší skutečné inteligence.

Kniha je prakticky ukončena souhrnem všech jednadvaceti zásad, které doktor Brierley ve své knize více rozvádí a které jsou podle něj klíčové při vývoji lidského jedince.

    

   

Témata: