ARCHIV BUNĚK 35. - Reakce na již odvysílanou reportáž TV Nova

__ADV__JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

Ředitel

Fakultní nemocnice Motol

V Úvalu 84

150 00 Praha 5

Česká Republika

                                                                                                                V Praze dne  27. října 2005

Vážený pane řediteli,

Na základě informací týkajících se poškození důvěryhodnosti služeb v oblasti uchování kmenových buněk autologní pupečníkové krve v České Republice, je třeba ujasnit si výroky mířené na naši činnost, kterou provozujeme prostřednictvím naší společnosti Archiv Buněk, s.r.o.

Z mnoha skutečností a z mnoha různých zdrojů, např. mediálních ( TV Nova, 26. Října 2005 v programu „ Na vlastní oči“ názor Doc. MUDr. Petra Sedláčka, Csc., primáře transplantačního oddělení FN Motol) a od dalších potenciálních klientů jsme se dozvěděli, že odborní pracovníci Vašeho zařízení vznesli obvinění proti kvalitě, řádnému povolení (akreditaci) a profesionálnímu pojetí naší činnosti. Kromě toho, osud našich stávajících a budoucích klientů se stává velmi nejistý díky odmítavému postoji k využití výše uvedených služeb spočívajících též ve zpracování a uchování vzorků kmenových buněk v naší laboratoři.

Výše uvedená nepříznivě znějící situace způsobila značné poškození pověsti naší společnosti.  Proto Vás naléhavě žádáme o sdělení  objektivních důvodů souvisejících s Vašim profesním názorem.

Předem děkujeme za okamžitou reakci na vzniklou skutečnost.

S pozdravem,

Dr. Marc J. Waeterschoot                                                                                  Mgr. Monika Veberová

CEO, Life-Sciences Group N.V.                                                                            Archiv Buněk s.r.o.

 

_________________________________________________________________________________                                                                                                          Archiv Buněk s.r.o.

                                                                                                          Mgr. Monika Veberová

                                                                                                          Klimentská 10

                                                                                                          110 00 PRAHA 1                                                                                                          V Praze dne 28. listopadu 2005       Vážená paní magistro,      obdržel jsem Váš přípis ze dne 27. října 2005, ve kterém naznačujete jisté „obavy“ z vystoupení zaměstnance FN Motol Doc. MUDr. Sedláčka, CSc., v pořadu „Na vlastní oči“, který odvysílala TV Nova dne 26. října 2005.

       Předně Vás chci ujistit, že Doc. MUDr. Sedláček, CSc., nevystoupil v tomto pořadu jako zástupce a reprezentant FN Motol, nýbrž byl osloven a dotazován redaktorkou TV Nova Evou Tomanovou jako renomovaný odborník a specialista v oboru dětské hematologie.

       Doc. MUDr. Sedláček, CSc. Vyjádřil toliko svoje názory, a to s důrazem na jeho zkušenosti v oblasti transplantace kostní dřeně /kmenových buněk/ v dětském věku. S jeho medicínskými závěry se plně ztotožňuji. V odpovědích se soustředil na medicínskou indikaci transplantace kmenových buněk se zvláštním zřetelem na použití autologní pupečníkové krve, jak ostatně vyplývá i z kontextu celého pořadu. Poté se vyjádřil předestřenému seznamu indikací, v jejich léčbě se uplatňuje transplantace kmenových buněk a vyjádřil se v tom smyslu, že naprostá většina onemocnění uvedených v seznamu jsou nemocemi vrozenými, geneticky podmíněnými, které jsou způsobeny mutacemi genomu. Lze proto předpokládat tyto mutace i v kmenových buňkách dárce, tudíž by v těchto případech postrádala autologní transplantace smysl. Další jeho odpověď se týkala možnosti aplikace odebraných a skladovaných preparátů. V této souvislosti Doc. MUDr. Sedláček, CSc. uvedl, že bez povolení (akreditace) není možné preparáty aplikovat.

      Přestože Doc. MUDr. Sedláček, CSc., v žádném případě nevyjadřoval oficiální názor FN Motol, ale pouze svůj osobní názor, mohu Vás ujistit, že jeho vystoupení rozhodně nemělo v úmyslu poškodit nějakým způsobem Vaši firmu a ani z jeho vystoupení nevyplývá.

 

                                                                                                         JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

                                                                                                                              Ředitel

 

Stejnopis zaslán:      

Dr. Marc J. Waeterschoot

CEO, Life-Sciences Group N.V.

Ijsselkade 8

NL – 7201

HB Zutphen

Témata: