Co je to Evidence Based Medicine?

Dotaz z www.porodnice.cz

Evidence Based Medicine (často se používá jen zkratka EBM) je odborný termín, který se nejčastěji překládá jako medicína založená na důkazech.

Principem EBM je vědomé, zřetelné a soudné používání nejlepších současných poznatků při rozhodování o zdravotní péči jedince. Snahou je napravit často nepodložené nebo zkreslené informace, vyhodnotit jednotlivé léčebné kroky a zejména vytvořit doporučené léčebné postupy.

Jednotlivé jevy, např. vliv nástřihu hráze u porodu (odborně episiotmie) na poranění svěrače konečníku, jsou posuzovány podle výsledků vědeckých studií, které pro jejich sledování byly v minulosti uskutečněny. Studie, jejich výsledky a závěry existují v tištěné formě odborně renomovaných lékařských časopisů a v dnešní době i na vysoce specializovaných odborných internetových serverech. Závěry odborných pozorování se dělí na stupeň A–E, kdy doporučení stupněm A jsou nejvýznamnější.

Stupně tvrzení používané při odpovědích v jednotlivých doporučeních:
    A  tvrzení podpořené nejméně dvěma studiemi úrovně I
    B  tvrzení podpořené jen jednou studií úrovně I
    C  tvrzení podpořené pouze studiemi úrovně II
    D  tvrzení podpořené nejméně jednou studií úrovně III
    E  tvrzení podpořené důkazy úrovně IV nebo V

Pro ještě vyšší objektivitu se studie dále dělí. 

Definice úrovní jednotlivých důkazů:

I.  Randomizované studie na velkém počtu jednotlivců s jednoznačnými výsledky
II. Randomizované studie na malém počtu jednotlivců s ne zcela jednoznačnými výsledky
III. Nerandomizované studie se současnými kontrolními skupinami jednotlivců
IV. Nerandomizované studie s historickými kontrolními skupinami jednotlivců, zkušenostmi a názory expertů
V.  Kazuistiky, nekontrolované studie, zkušenosti a názory expertů     
 

Vysvětlení:
Randomizované studie: účastníci studie jsou náhodně (např. metodou náhodných čísel) přidělováni do skupiny k intervenci (např. podání určitého léku), nebo do kontrolní skupiny (např. podání placeba nebo jiného léčiva)
Dvojité slepé kontrolované studie: s rozdělením do skupin nejsou obeznámeni ani pacienti, ani lékaři vyhodnocující léčbu (dvojitě slepá studie)
Randomizované a dvojitě slepé kontrolované studie přinášejí vědecky nejcennější poznatky

Kniha o těhotenství a dítětiKazuistika: detailní popis příběhu konkrétní osoby

Smyslem složitého posuzování jevů je vyvarovat se chyb a omylů v léčebně preventivní péči o člověka. V dosavadní historii poznání biologických zákonitostí bychom mohli v lékařství takových případů nalézt bezpočet.

Příklad:
V současnosti stále zůstávají účinky porodnické analgezie a anestezie v průběhu porodu v centru zájmu řady odborníků. Diskuse jsou vedeny nejen mezi porodníky, anesteziology a porodními asistentkami, ale i mezi těhotnými a zkušenějšími ženami po porodu. Oživily se diskuse o návratu k přirozenému porodu a k nefarmakologickým metodám. Proto jsou všechny dosud používané metody podrobovány EBM hodnocení. Hodnotí se mateřská mortalita, morbidita, adaptace plodu na novorozenecký status, komplikace u novorozenců v souvislosti s porodnickou analgezií/anestezií. Na základě EBM pak můžeme objektivně porovnat výhody a nevýhody jednotlivých metod, jejich pozitivní či negativní vliv na těhotnou, rodičku nebo operovanou pacientku a zejména novorozence.

EBM hodnocení je směr, který se v medicíně rozvíjí od počátku 90. let minulého století. Název pochází z McMaster University v kanadském Hamiltonu. I když počátky tohoto trendu spadají dokonce až na začátek 20. století. Za duchovního otce EBM je pokládán Archie Cochrane. A. Cochrane se sice zrodu EBM nedožil, ale dnes nejvýznamnější celosvětová organizace zaměřující se na vytváření »důkazů« pro potřeby EBM – The Cochrane Collaboration – je pojmenována právě po něm.

 

A. Pařízek Kniha o těhotenství a dítěti
Listopad 2008, Galén, Praha