Faktory a průvodní choroby spojené s vyšší incidencí herpes zoster

Faktory a průvodní choroby spojené s vyšší incidencí herpes zoster - obrázek
Faktory a průvodní choroby spojené s vyšší incidencí herpes zoster - obrázek

Preventabilni onemocnění dospělých
Větší riziko infekce herpes zoster hrozí podle španělské populační studie u osob vyššího věku, s nižším socioekonomickým stavem, imunodeficiencí a průvodními chorobami zahrnujícími astma, diabetes mellitus, ischemickou chorobu srdeční, další kardiovaskulární onemocnění a zhoubné nádory. Tyto údaje jsou zásadní pro posouzení epidemiologie herpes zoster, vytvoření cílených programů očkování dospělých a monitorování jejich účinnosti.

 

Tato zjištění přinesla studie publikovaná v letošním roce v časopise Human Vaccination and Immunotherapy. Jejím cílem bylo analyzovat souvislost mezi sociodemografickými charakteristikami a výskytem průvodních chorob a incidencí herpes zoster. Údaje pro analýzu byly získány z elektronických zdravotních záznamů z primární péče u populace zahrnuté ve veřejném zdravotním systému (Autonomous Community of Madrid) ve Španělsku. Týkají se dospělé populace čítající 5 244 402 osob a období 1. 10. 2009 až 31. 12. 2012.

Zjištěno bylo 81 541 nových případů herpes zoster, z toho 61,7 % případů tvořily ženy a 46,5 % pacienti nad 60 let. Incidence činila 4,11/1000 osoboroků u mužů a 5,95/1000 osoboroků u žen. Výskyt nových případů stoupal s věkem, byl vyšší u osob s nižším socioekonomickým stavem a imunodeficitem. Choroby, které byly po adjustaci spojeny s vyšší incidencí herpes zoster, zahrnovaly infekci HIV/AIDS, další imunodeficience, astma, diabetes mellitus, ischemickou chorobu srdeční a další kardiovaskulární choroby.

Kromě identifikace faktorů a průvodních chorob spojených s vyšší incidencí herpes zoster autoři ukázali, že pro podobné účely lze využít elektronické databáze. Znalost faktorů spojených s větším rizikem herpes zoster je důležitá pro plánování cílených programů očkování.