Odmítnutí povinného očkování a názor Ústavního soudu

Odmítnutí povinného očkování a názor Ústavního soudu - obrázek
Odmítnutí povinného očkování a názor Ústavního soudu - obrázek

Ačkoliv povinnost rodičů nechat své dítě očkovat proti vybraným nemocem je upravena ve vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem č. 537/2006 Sb., čím dál tím více rodičů přemýšlí nad tím, zda je očkování pro jejich děti skutečně dobré.

Rodiče se snaží se získat co nejvíce informací z různých zdrojů tak, aby mohli sami svědomitě a odpovědně posoudit, zda možná rizika nejsou vyšší než ochrana před danými infekčními nemocemi. Otázkou zůstává, zda v případě povinného očkování má rodič skutečně na výběr. Smyslem tohoto článku v žádném případě není posouzení možných zdravotních nebezpečí spojených s očkováním či neočkováním, ale pouze nastínění právní stránky uvedené problematiky.

Uvedená vyhláška ve spojení s vyhláškou o ochraně veřejného zdraví a zákonem o přestupcích umožňuje uložit rodiči dítěte v případě odmítnutí očkování pokutu až do výše 10.000,- Kč. Dalším (a mnohdy hůře pociťovaným) trestem pak může být odmítnutí zařazení dítěte do kolektivu  - školky, školy, letního tábora, atd.

Někteří rodiče povinné očkování vnímají jako zásah do svého rozhodování a práva na výchovu dítěte. Jsou přesvědčeni, že sami ví, co je pro jejich dítě dobré a nechtějí je v rozporu se svým přesvědčením vystavovat dítě nebezpečí spojenému s očkováním jen proto, že jim to nařizuje právní řád.

Bezradní rodiče se v této souvislosti již několikrát obrátili o pomoc na Ústavní soud. Ten se k tématu v minulém roce opakovaně vyjádřil. V zatím posledním rozhodnutí z konce roku 2015 soud přisvědčil rodičům a jejich ústavní stížnosti vyhověl. V uvedeném případě rodiče odmítli nechat svoji dceru očkovat tzv. hexavakcínou, za což jim krajská hygienická stanice uložila pokutu 6.000,- Kč, kterou Ministerstvo zdravotnictví později snížilo na 4 000,- Kč. S tímto přístupem rodiče nesouhlasili a obrátili se na Městský soud, následně na Nejvyšší správní soud a nakonec na zmíněný Ústavní soud. Až ten uznal, že ačkoliv obecně je očkovací povinnost v souladu s Ústavou, tak existují případy, kdy nelze trvat na jejím splnění, nelze ji vynucovat, ani rodiče za její nesplnění trestat. Jedná se však o velmi výjimečné případy.

Již dříve Ústavní soud konstatoval, že taková situace připadá v úvahu například tehdy, jestliže rodičům brání jejich náboženství či víra (tzv. výhrada náboženského svědomí). Nyní ale Ústavní soud rozhodl, že stejný důsledek jako výhrada náboženského svědomí má i tzv. světská výhrada svědomí. Tento trochu neurčitý pojem v sobě zahrnuje mravní hodnoty, zásady chování a imperativy, které v sobě dotyčná osoba nosí. Rodiče v tomto případě argumentovali tím, že očkování je v rozporu s jejich vnitřním přesvědčením, přičemž jejich odmítavý přístup je posílen znalostmi získanými dlouholetou prací matky s autistickými dětmi, zkušenostmi s homeopatickou léčbou a celkovou nedůvěrou v očkovací systém v České republice. Ústavní soud jim dal za pravdu, ale zároveň konstatoval, že se jedná o mimořádný případ a že uvedené závěry nelze uplatňovat plošně a bez dalšího podrobného zkoumání specifik konkrétní věci.

Ústavní soud stanovil soubor kritérií pro posuzování oprávněnosti světské výhrady svědomí, jimiž jsou:

1)    ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí

2)    naléhavost důvodů, které stěžovatel uvádí

3)    konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby

4)    společenské dopady 

V uvedeném případě se tedy Ústavní soud přiklonil na stranu rodičů a uznal, že z důvodu světské výhrady svědomí daní rodiče nesmí být potrestáni za porušení očkovací povinnosti.

Ačkoliv tedy očkovací povinnost stále platí, není absolutní a v určitých, i když velmi výjimečných, případech nelze její splnění po rodičích požadovat.  Na druhou stranu se jí ale nejde zbavit pouhým prohlášením, že rodičům v očkování brání jejich víra či vnitřní přesvědčení. Soud by v takovém případě vždy zkoumal konkrétní okolnosti – zejména výše zmíněnou ústavní relevanci a naléhavost důvodů, které rodiče k odmítnutí očkování vedly, konzistentnost a přesvědčivost daných tvrzení a také společenské dopady.

Autorka: JUDr. Jitka Korejzová

Zvukový záznam debaty o očkování, Pardubice

Moderuje: senátorka Miluše Horská
Debatují: Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., Martina Suchánková