Plánovaný porod doma v ČR

Plánovaný porod doma v ČR - obrázek
Plánovaný porod doma v ČR - obrázek

Stanovisko České lékařské společnosti J.E. Purkyně a České asociace sester.

 

Dne 27. března 2012  proběhl v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky seminář na téma „Domácí porody – krok kupředu, či zpět“. Akci pořádal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pod záštitou předsedy výboru MUDr. Borise Šťastného. V reakci na uvedené jednání dne 28. března 2012  zasedal výbor Sekce porodnické analgezie a anestezie při České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP (dále jen SPAA). Výbor SPAA se jednoznačně rozhodl vyjádřit svoje stanovisko ve věci „Plánované domácí porody“, zejména pak k event. legislativní úpravě systému poskytované péče.

Stanovisko SPAA:

I u původně zcela fyziologického porodu zcela zdravé ženy mohou náhle nastat závažné matku a/nebo dítě zdraví nebo dokonce život ohrožující komplikace.
Nejčastější se tak stává v případě:

 • akutní hypoxie/asfyxie plodu, resp. novorozence
 • život ohrožující krvácení matky

V České republice, z hlediska geografických a klimatických  podmínek, není možné zajistit pro tyto případy rychlý a nekomplikovaný transport z domácího prostředí do porodnického zařízení.
V zájmu zdraví obyvatel naší země není ze zdravotních důvodů vhodné, aby nastávaly takové legislativní úpravy, které by domácí dále porody přímo podporovaly. 

Závěr a návrh dalšího postupu:

S uvedeným stanoviskem SPAA byly následně  obeznámeny všechny ostatní sekce ČGPS ČLS JEP a posléze i výbor ČGPS. Výbor SPAA  doporučil výboru ČGPS ČLS JEP,  aby společnost sekcemi schválený materiál nechala projednat všem ostatním odborným společnostem ČLS JEP,  které mají s problematikou co do činění.

Tak se také stalo. Když ke „Stanovisku SPAA“ pro plánovaný porod doma v České republice se souhlasně přidalo 24. odborných společností ČLS JEP a Česká asociace sester:

 1. Česká gynekologická a porodnická společnost
 2. Česká neonatologická společnost
 3. Česká neurologická společnost  
 4. Česká pediatrická společnost  
 5. Česká pediatricko-chirurgická společnost  
 6. Odborná společnost praktických dětských lékařů 
 7. Společnost dětské neurologie  
 8. Česká společnost dorostového lékařství  
 9. Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících 
 10. Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 11. Česká společnost intenzivní medicíny
 12. Česká hematologická společnost
 13. Česká společnost pro trombózu a hemostázu
 14. Česká internistická společnost
 15. Česká chirurgická společnost
 16. Společnost pro transfuzní lékařství
 17. Česká liga proti epilepsii   
 18. Společnost lékařské etiky   
 19. Společnost hygieny a komunitní medicíny   
 20. Česká společnost intenzivní medicíny  
 21. Společnost medicínského práva
 22. Česká psychoterapeutická společnost  
 23. Společnost pro transfuzní lékařství  
 24. Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii
 25. Česká asociace sester
 26. Česká společnost porodních asistentek

 

Stanovisko, resp. konsensuální závěr odborných společností České lékařské společnosti JEP (nejvyšší odborná zdravotnická autorita v ČR), byl následně zaslán  Ministerstvu zdravotnictví ČR. Ministr zdravotnictví ČR ve svém dopise ze dne 29. června 2012 ubezpečil ČLS JEP, že domácí porody neplánuje legislativně podporovat.

 

Dne 29.8. 2013

Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Předseda
Sekce porodnické analgezie a anestezie
při ČGPS ČLS JEP

Dovětek:

jak s uvedeným prohlášením/varováním české zdravotnické obce před vyšším rizikem domácích porodů oproti porodům ve zdravotnickém zařízení naloží veřejnost, politici a soudci je věcí každého jednotlivce.