Porodné je .....

Porodné je dávka státní sociální podpory, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Tato dávka je poskytovaná bez závislosti  na výši příjmu  rodiny při narození dítěte. Porodné se vypočítává z částky životního minima, které stanovuje vláda. K výpočtu se používá koeficient, který se také může měnit.Porodné  činí v případě porodu:  1. jednoho  dítěte, součin částky potřebné podle zákona o životním  minimu k zajištění výživy a ostatních základních osobních  potřeb (částka na  osobní potřeby) tohoto dítěte a koeficientu  5,00
  2. zároveň dvou dětí, součin  úhrnu částek na osobní potřeby těchto  dětí a koeficientu  6,00
  3. zároveň tří a více dětí,  součin úhrnu částek na osobní potřeby  dětí a koeficientu  10,00


Na porodné má nárok matka dítěte. V případě, že matka zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. (Pozn.: nemusí jít o „manžela“). Nárok na dávku má též osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů (osvojení nebo převzetí do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu), a to i v případě, že předtím vznikl nárok na dávku matce nebo otci tohoto dítěte. Je nutné o ni požádat nejpozději do jednoho roku ode dne narození dítěte resp. ode dne převzetí dítěte mladšího jednoho roku do péče nahrazující péči rodičů, poté nárok na ni zaniká.  O porodné, jako o ostatní zde jmenované dávky, žádají rodiče na předepsaném tiskopisu u příslušného místního/obecního úřadu.  Při narození jednoho dítěte má v současné době matka nárok na porodné v absolutní částce 8.600 Kč.Následující tabulky názorně zobrazuji porodné u více než jednoho dítěte.


Výše porodného na děti narozené do 31. 12. 2004


Počet dětí

1

8.450

2

20.280

3

50.700

4

67.600

5

84.500


 


       


 


 


 


 


Výše porodného na děti narozené od 1. 1. 2005


Počet dětí

1

8.600

2

20.640

3

51.600

4

68.800

5

86.500


 


 


 


 


 


Platí k 24. 1. 2005


 


Z připravované Knihy o těhotenství a porodu


 MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
a PhDr. Soňa Třísková
z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky