Porodné v roce 2011 !!!!!!!!

Porodné v roce 2011 !!!!!!!! - obrázek
Porodné v roce 2011 !!!!!!!! - obrázek

Porodné


Nárok na porodné má žena dle §44 zákona č. 117/1995 Sb., která:a) která porodila své první živé dítě,


b) které se současně s prvním živě narozeným dítětem narodilo další živé dítě nebo děti,


nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 a pokud jí před tímto porodem nevznikl nárok na porodné podle § 45 odst. 1 (Nárok na porodné má také ode dne převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů osoba, která převzala dítě do takové péče do 1 roku jeho věku, toto dítě bylo prvním dítětem této osoby, na které z důvodu jeho převzetí vznikl nárok na porodné, a před převzetím tohoto dítěte do péče této osobě nevznikl nárok na porodné podle § 44. Za podmínek uvedených ve větě první má nárok na porodné také osoba, která převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů 2 nebo více současně narozených dětí. Podmínkou je, že rozhodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.)


Tento nárok má rovněž otec dítěte v případě že žena, která dítě porodila zemřela a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě. Nárok na porodné vzniká dnem porodu. Na dávku vznikne nárok, jestliže se jednalo o porod dítěte, nikoli o potrat. I když dítě po porodu zemře, porodné se vyplatí.


Nárok na porodné má rovněž osoba z důvodu převzetí dítě ve věku do 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů §45 zákona č. 117/1995 Sb.. Nárok na porodné náleží i v případě, že před převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci dítěte.


Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě osvojené a dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.


V případě svěření dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů manželům náleží porodné jen jednomu z manželů, určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se, určí příjemce porodného příslušný orgán.


Porodné se vyplácí jednorázově. Oprávněná osoba musí být stejně jako u ostatních dávek státní sociální podpory hlášena k trvalému pobytu na území ČR.


Výše porodného §46 zákona č. 117/1995 Sb.činí 13 000 Kč za každé narozené dítě. Narodí-li se více děti současně je porodné ve výši 19 500 Kč.Příklad 1: Paní Monice se coby prvorodičce narodily dvě děti. Splní-li podmínku, že rozhodný příjem za čtvrtletí byl nižší než 2,4 násobek životního minima, pak
porodné činí: 19 500 Kč .


Příklad 2: Žena s trvalým pobytem na území ČR porodila syna, jehož otcem je občan Rakouska a dítě má rovněž rakouské občanství. Ženě vzniká nárok na porodné ve výši 13 000 Kč (při splnění podmínky výš rozhodného příjmu), neboť rozhodující je trvalý pobyt rodící ženy na území ČR, nikoliv přihlášení dítěte k trvalému pobytu nebo občanství dítěte.