Výhody pro rodiny 2015 5. díl

Výhody pro rodiny 2015 5. díl - obrázek
Výhody pro rodiny 2015 5. díl - obrázek

Poplatky u lékařů a za recepty končí 

 

Od 1. 1. 2015 byly zrušeny regulační poplatky ve zdravotnictví, tj. regulační poplatek 30 Kč za klinické vyšetření u lékaře a za recept v lékárně. Zůstává pouze regulační poplatek 90 Kč za návštěvu pohotovosti. Poplatek 100 Kč za den pobytu v nemocnici byl zrušen již výrokem Ústavního soudu, a to od 1. 1. 2014. Nemocnicím, lékařům a lékárnám bude tento výpadek kompenzován díky prosazenému zvýšení plateb za státního pojištěnce a skrze tzv. úhradovou vyhlášku. Více informací naleznete zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-zrusila-poplatky-za-navstevu-lekare-a-za-recept-v-lekarnach-_9289_3030_1.html

 

Začátkem roku 2015 měly nastat změny v lázeňské péči. Týkají se zejména možnosti prodloužení opakovaných léčebných pobytů u řady onemocnění včetně pobytů dětí a dorostu, dále pak prodloužení délky pobytu komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče u vybraných indikací z 21 na 28 dnů a stanovování doby základního pobytu převážně v délce 21 dnů, pouze v indikovaných případech v délce 14 dnů. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která upravuje rozsah hrazené lázeňské péče, ale nebyla kvůli pozměňovacímu návrhu pana poslance Hovorky prozatím přijata. Toto dočasné vakuum budeme řešit přechodným opatřením tak, aby pacienti v žádném případě nebyli poškozeni a navrhované délky lázeňských pobytů se jim dostalo v plné výši. 

 

Na konci roku 2014, přesněji od 13. prosince, je povinnost informovat konečného spotřebitele o přítomnosti alergenů jak v balených, tak i nebalených potravinách. Forma tohoto sdělení je ponechána na provozovateli, zákazník ale musí být dopředu obeznámen s tím, kde se tyto informace nacházejí. 

 

Plány Ministerstva zdravotnictví  na 1. čtvrtletí roku 2015:  

 • Bude předlože takzvaný protikuřácký zákon, který nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb. Přestože byl zákon č. 379/2005 Sb. od nabytí účinnosti několikrát novelizován, stále zůstává potřeba provést řadu změn a zkvalitnit stávající právní úpravu s hlavním cílem, a to snížit užívání návykových látek, včetně spotřeby tabáku či škodlivého užívání alkoholu. Proto nový návrh mimo jiné obsahuje:
  • omezení dostupnosti tabákových výrobků, tabákových potřeb, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a alkoholických nápojů; zavádí se např. nové povinnosti pro provozovatele provozovny stravovacích služeb vedoucí k omezení dostupnosti alkoholu dětem a mládeži,
  • rozšíření míst, kde bude zakázáno kouřit, a další opatření k posílení ochrany zdraví před expozicí tabákovému kouři,
  • zpřehlednění a zkvalitnění právní úpravy v oblasti organizace a provádění integrované protidrogové politiky; právní ukotvení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky jako stálého poradního orgánu vlády pro danou oblast a ukotvení funkce Národního protidrogového koordinátora,
  • rozšíření okruhu kontrolních orgánů a zpřesnění jejich působnosti v oblasti ochrany zdraví před návykovými látkami podle tohoto návrhu zákona
  • řešení problematiky protialkoholních a protitoxikomanických záchytných stanic, a to prostřednictvím novelizace zákona o specifických zdravotních službách.

V návrhu zákona bude obsažen zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb bez jakýchkoliv výjimek. 

Zákaz kouření se bude vztahovat pouze na vnitřní prostory provozoven stravovacích služeb.

Užívání elektronických cigaret nebude v restauracích povoleno. Na používání vodních dýmek v čajovnách se bude také vztahovat zákaz kouření. 

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví