Patrik

Patrika, který dnes slaví svůj svátek v občanském kalendáři, najdeme v církevním ještě 17. března.

Latinské slovo patricius, které stálo na počátku, označuje "muže urozeného" a zároveň má vazbu na slovo patria - "vlast". Toto jméno však také označuje "člověka, jenž mohl dokázat své předky".

Patrik se narodil okolo roku 385 ve Skotsku v rodině civilního úředníka a jáhna. Jeho dědeček prý byl knězem, ale na mladého Patrika nemělo náboženství a víra žádný vliv. V 16 letech jej však potkala tragédie. Byl unesen nájezdníky a prodán do otroctví v Irsku, kde pracoval jako pastýř. Během svého zajetí pochopil, že náboženství musí brát vážně. Po šesti letech se mu podařilo uprchnout do vlasti. Po nějakém čase měl živý sen, v němž jej Bůh vyzval, aby se vrátil zpět do Irska a kázal tam slovo Boží. Patrik ale nejprve odjel do Galie (Francie), aby se tam sám zdokonalil ve víře, a teprve v roce 432 se skutečně vrátil do Irska jako misijní biskup. Křesťané zde žili již před jeho příchodem, ale jejich počet nebyl velký. Navíc hořela celá země kmenovou válkou. Patrik se dal ihned do díla. Nejprve vštípil obyvatelům základy křesťanství a také řádně zorganizoval zdejší společnost. Kladl důraz na vzdělání, zakládal kláštery se školami a knihovnami, v nichž zůstala navždy zachována velká část keltské slovesné kultury. Díky tomu vznikla v Irsku poměrně čilá vrstva vzdělanců, kteří byli na oplátku činní na evropské pevnině, zpustošené a barbarizované v době stěhování národů. Apoštol Irska sv. Patrik zemřel kolem roku 461, místo jeho pohřbu nelze s určitostí zjistit. Pouze v národním muzeu v Dublinu se uchovává misionářův zvoneček a zub.

Patrik je pochopitelně patronem Irska, ale také kadeřníků, kovářů, horníků a bednářů. Obracejí se k němu také sedláci, když se modlí za svůj dobytek. Zvláště jej však lidé prosí, aby od nich odehnal zlo. Patrik je bezesporu nejuctívanější irský světec. Jeho svátek (17. března) se v Irsku dodnes velice slaví. Obyvatelé nosí tohoto dne na klobouku nebo šatech světcův atribut jetelový list. Právě na jeho příkladě Patrik podle legendy vysvětloval význam Nejsvětější Trojice. Jetelový lístek je od té doby irským národním znakem. Irští misionáři a později vystěhovalci roznesli slávu sv. Patrika do celého světa, zejména do Spojených států - jeden z největších kostelů zasvěcených sv. Patrikovi je v New Yorku. Prostřednictvím augustiniánských mnichů se úcta k němu dostala i do Štýrska a Rakouska a odtud i k nám.

V církevním kalendáři má dnes svátek Gotšalk nebo Gottschalk. Naše historie připomíná jednoho opata tohoto jména. Žil v premonstrátském klášteře v Želivi krátce po jeho založení v roce 1139. Později založil kláštery v Louňovicích v Čechách a v Kouňovicích na Moravě. Všechny stavby osobně řídil a často navštěvoval. Zemřel v únoru roku 1184, když se vracel z jedné své "služební cesty". Jeho žákem byl pozdější český kronikář Jarloch.

"VLAST NEMŮŽE EXISTOVAT BEZ SVOBODY, SVOBODA BEZ CTNOSTI A CTNOST BEZ OBČANŮ."
(J. J. Rousseau)

Zdroj: www.libri.cz