Žaneta

V občanském kalendáři má svátek Žaneta. Toto jméno je odvozeno od francouzského tvaru Jeanette, což znamená česky Jana. Ta je ženským protějškem jména Jan, jež má základ v hebrejském Jochánán a znamená "Bůh je milostivý".

Domácí podoby: Žan(k)a, Žána, Žáža, Žánetka, Žanda, Žanča, Žanin(k)a, Žanynka, Žažulka, Žažule, Žany, Žandulína, Žanuš(ka) ap.
Slovensky: Žaneta
Anglicky: Janet(te)
Francouzsky, německy, holandsky, dánsky: Jeannette
Švédsky, norsky: Jeanette
Bulharsky, srbochorvatsky: Žanet(a)
Polsky: Źaneta
Rusky: Žanna
Maďarsky: Zsanett

Dnes u nás oblíbeno.

Jmeniny 27. prosince

Jan má tento den  svátek podle církevního kalendáře. Připomínáme si velice slavného nositele tohoto jména - je jím autor čtvrtého evangelia, zvaný často také "Jan od Latinské brány". Byl apoštolem a zřejmě přežil všechny své druhy. Je také jediným z nich, který zemřel přirozenou smrtí. Ovšem ani jemu se nevyhnulo pronásledování a mnohokrát se ocitl v ohrožení života. Jan byl synem Zebedea a Salome a pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera. Jeho bratrem byl Jakub Starší, rovněž apoštol. Před svým povoláním za učedníka Kristova si Jan vydělával na živobytí jako rybář. Měl tedy totéž povolání jako Šimon-Petr a Ondřej. Jan byl také nazýván "miláček Páně", protože mu Ježíš mnohokrát dával přednost před ostatními. V evangeliích se říká, že Jan vroucně miloval svého Pána a byl jím stejně milován. Také s Petrem pojilo rybáře Jana od Genezaretského jezera hluboké přátelství, které spočívalo snad v jejich podobném původu.

Podle církevní tradice přišel Jan kolem roku 69 do Efesu. V roce 95 byl prý zatčen, ale v zajetí nezemřel. Podle legendy byl prý strašlivě mučen a nakonec vhozen do kotle s vřelým olejem. Olej se však prý změnil v občerstvující lázeň, z níž vystoupil Jan nezlomen, ba ještě posílen. Zpráva o zázraku se rychle rozšířila a císař Domitianus se jí tak zalekl, že Jana raději propustil a poslal do vyhnanství na ostrov Pátmos. Tam napsal Jan svou slavnou Apokalypsu. Když zemřel krutovládce Domitianus, vrátil se apoštol opět do Efesu, aby tam napsal své evangelium, v pořadí čtvrté (Marek, Matouš, Lukáš, Jan). Okolo roku 101 zemřel Jan ve vysokém stáří v Efesu. O tom, kde byl pohřben nebo kde zůstaly jeho ostatky, není nic spolehlivého známo. Některé prameny uvádějí, že byl pohřben na pahorku u Efesu (Turecko).

Jan vždycky patřil k velice oblíbeným světcům. Jenom namátkou je patronem teologů, úředníků, notářů, sochařů, malířů, písařů, spisovatelů, knihkupců, knihtiskařů, vazačů knih, výrobců papíru, vinařů, řezníků, sedlářů, výrobců zrcadel, rytců, svíčkářů a košíkářů. Je také patronem přátelství a pomáhá proti otravám, spáleninám, bolestem nohou a padoucnici.

Nejslavnějším a nejznámějším obyčejem o svátku sv. Jana je svěcení Janova vína, zvaného také Janova láska. Tento zvyk se udržuje především ve vinařských oblastech. Po požehnání podává kněz věřícím kalich s posvěceným vínem a říká: "Napij se lásky svatého Jana ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Tak se děje i v rodinách. Tento obyčej má ochránit proti nemocem těla i duše a především uchovat přátelství a mír mezi lidmi.

 

Zdroje:
Knappová M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat, Academia, Praha 1999

LIBRI