Zákony v léčbě neplodnosti

Zákony v léčbě neplodnosti - obrázek
Zákony v léčbě neplodnosti - obrázek

Zákon o rodině 94/1963 Sb. z 4.12.1963 v platném znění,

tedy se změnami plynoucími ze zák. 132/1982 Sb. (31.3.1983), ze zák. 234/1992 Sb.( z 30.6.1992), ze zák. 72/1995 Sb.( z 30.9.1995) a ze zák. 91/1998 Sb. ( ze 31.7.1998):

HLAVA TŘETÍ - Určení rodičovství

§ 50a

Matkou dítěte je žena, která dítě porodila.  

§ 51

(1) Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky.

 (2) Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.

  (3) Při počítání času, který je rozhodující pro určení otcovství, má se za to, že manželství toho, jenž byl prohlášen za mrtvého, zaniklo dnem, který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého určen jako den smrti. 

§ 52  

 (1) Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem.

 (2) Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem.

 (3) Prohlášení matky není třeba, nemůže-li pro duševní poruchu posoudit význam svého jednání, nebo je-li opatření jejího prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

§ 53  

Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.  

§ 54  

(1) Nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení, může dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

 (2) Za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.

§ 55  

Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh na určení otcovství proti opatrovníku, kterého soud ustanovil.  

§ 56

 (1) Jestliže navrhovatel v průběhu řízení zemře, může v řízení pokračovat druhý, k návrhu oprávněný. Do šesti měsíců po smrti dítěte mohou podat návrh na určení otcovství též potomci navrhovatele, prokáží-li právní zájem na tomto určení.

 (2) Zemře-li v průběhu řízení muž, proti kterému návrh na určení otcovství směřuje, pokračuje soud v řízení proti opatrovníkovi, kterého ustanoví soud.

 (3) Zemře-li v průběhu řízení muž, který o sobě tvrdil, že je otcem, a nepokračuje-li v řízení dítě nebo matka, soud řízení zastaví.

§ 57  

(1) Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem.

 (2) Jestliže manžel pozbyl způsobilosti k právním úkonům a tato nezpůsobilost vznikla před uplynutím popěrné lhůty, může otcovství popřít jeho opatrovník, a to do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví o narození dítěte, nebo věděl-li o jeho narození již dříve, do šesti měsíců po svém ustanovení

§ 58  

(1) Narodí-li se dítě v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, lze otcovství popřít jen tehdy, je-li vyloučeno, že by manžel matky mohl být otcem dítěte. Narodí-li se dítě do 300 dnů po rozvodu manželství a jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené též na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže. Toto prohlášení musí být učiněno v řízení o popření otcovství.

 (2) Otcovství k dítěti narozenému v době mezi stoosmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela matky nelze popřít. Otcovství však lze popřít, jestliže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.

 (3) Narodí-li se dítě před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství, postačí k tomu, aby se manžel matky nepovažoval za otce, popře-li u soudu své otcovství. To však neplatí, jestliže manžel s matkou dítěte souložil v době, od níž neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dní, nebo jestliže při uzavření manželství věděl, že je těhotná.

§ 59  

(1) Manžel má právo popřít otcovství vůči dítěti a matce, jsou-li oba naživu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému. Není-li naživu ani dítě ani matka, toto právo manžel nemá.

 (2) Také matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel. Ustanovení o popěrném právu manžela platí tu obdobně.

§ 60

Bylo-li pravomocně rozhodnuto, že pozdější manžel není otcem dítěte znovu provdané matky, počíná šestiměsíční lhůta k popření otcovství pro dřívějšího manžela dnem, kdy se dověděl o tomto pravomocném rozhodnutí.  

§ 61  

(1) Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může je před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo otcovství takto určeno; tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od narození dítěte.

 (2) Také matka dítěte může ve stejné lhůtě popřít, že je otcem dítěte muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů.

 (3) Ustanovení § 57 odst. 2 a § 59 odst. 1 platí tu obdobně.

§ 62  

(1) Uplynula-li lhůta stanovená pro popření otcovství jednomu z rodičů, může nejvyšší státní zástupce, vyžaduje-li to zájem dítěte, podat návrh na popření otcovství proti otci, matce a dítěti.

 (2) Není-li některý z nich naživu, může nejvyšší státní zástupce podat návrh na popření otcovství proti ostatním z nich; není-li naživu nikdo z nich, může podat návrh proti opatrovníkovi, kterého soud pro tuto věc ustanovil.

 § 62a

Nejvyšší státní zástupce může, a to před uplynutím lhůty stanovené pro popření otcovství, podat návrh na popření otcovství muže, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale který nemůže být otcem dítěte, je-li to ve zřejmém zájmu dítěte a v souladu s ustanoveními zaručujícími základní lidská práva.

 

Opatření ministerstva zdravotnictví ČSR z 18.11.1982

Podmínky pro umělé oplodnění

(podstatné části)

 

Umělé oplodnění lze provést jen na žádost obou manželů

žádost se podává u ošetřujícího lékaře žadatelky.

Za umělé oplodnění se považuje léčebný výkon, kterým se provádí u ženy oplodnění semenem manžela anebo semenem jiného muže(dále jen dárce).

Umělé oplodnění je přípustné, jsou-li pro to zdravotní důvody. Zdravotními důvody pro umělé oplodnění jsou zejména poruchy plodnosti manžela, anatomické nebo jiné poruchy ženského genitálu nebo riziko dědičné choroby nebo vývojové vady.  

Manželé, kteří žádají o umělé oplodnění, se podrobí vyšetření z hlediska celkového zdravotního stavu včetně plodnosti a genetického rizika. Umělé oplodnění může být provedeno jen u zletilé ženy

zpravidla ve věku do 35 let, pokud tomu nebrání zdravotní stav její nebo jejího manžela. Umělé oplodnění nelze provést, jestliže manželé nebo jeden z nich nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

 Manželé musí o umělé oplodnění požádat osobně a společně. Musí prokázat svou totožnost a jde-li o umělé oplodnění semenem dárce, podepsat prohlášení, že byli poučeni o právních důsledcích umělého oplodnění i o komplikacích, které se mohou vyskytnout při každém těhotenství. Vzor tohoto prohlášení je uveden v příloze. Manželé, kteří žádají o umělé oplodnění, zaplatí před provedením jednoho pokusného výkonu příplatek.

V případech, kdy nelze použít semene manžela, lze se souhlasem manželů provést umělé oplodnění semenem dárce, kterého zvolí lékař pověřený provedením tohoto výkonu.Dárce se podrobí vyšetření zdravotního stavu. Dárce musí být zdravý, bez prokazatelné genetické zátěže, ve věku do 40 let. Nesmí být se ženou příbuzný v pokolení přímém ani jejím sourozencem. Manželé a dárce musí zůstat vzájemně neznámí. Semeno k umělému oplodnění lze použít jen s výslovným souhlasem dárce. Údaje související s umělým oplodněním jsou chráněny povinnou mlčenlivostí.

Umělé oplodnění se eviduje ve zdravotním záznamu ženy. V této souvislosti se neuvádí jméno dárce, jehož semenem byla žena oplodněna.

 O náhradě cestovních výdajů vzniklých v souvislosti s umělým oplodněním platí předpisy o poskytování léčebné preventivní péče. Dárci semene, pokud o to požádá, se poskytne odměna.

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1983.

 

Příloha: VZOR Prohlášení manželů

.................................................................

Jméno a příjmení manžela rok nar. čís. OP

.................................................................

Bydliště pracoviště

.................................................................

Jméno a příjmení manželky rok nar. čís. OP

.................................................................

Bydliště pracoviště

 

Prohlašujeme, že jsme byli poučeni o právních důsledcích umělého oplodnění, o jehož provedení jsme požádali, a že jsme o sobě sdělili všechny údaje rozhodné pro posouzení, zda jsou splněny podmínky pro umělé oplodnění. Prohlašujeme zároveň, že souhlasíme s tím, aby umělé oplodnění bylo provedeno semenem jiného muže, kterého zvolí lékař pověřený provedením tohoto výkonu.

Jsme si vědomi toho, že otcovství k dítěti narozenému v době mezi stoosmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodnění provedeného se souhlasem manžela matky nelze popřít, ledaže by se prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak, než v důsledku umělého oplodnění.

Uvědomujeme si, že přestože umělé oplodnění bude provedeno podle současných vědeckých poznatků, mohou nastat komplikace, které jsou spojeny s každým těhotenstvím a mateřstvím.

 V zájmu dítěte zachováváme mlčenlivost o všech skutečnostech spojených s umělým oplodněním.

 

...............................

...............................

čitelné podpisy

 

V ………….............. dne.............

 

Autor: prim. MUDr. Karel Řežábek, CSc.