ARCHIV BUNĚK 50. - Posudek k vlivu redukce objemu zbytkové pupečníkové krve 2.

__ADV__PŘEHLED PROTOKOLỦ POPSANÝCH V LITERATUŘE K REDUKCI ZBYTKOVÉ PUPEČNÍKOVÉ KRVE A VÝSLEDKỦ, JICHŽ SE TÍM DOSÁHNE
 
Jeden z rozhodujících protokolů ohledně uložení zbytkové pupečníkové krve zveřejnilo Research Center krevní banky New Yorker Blood Bank 1995 [2], u něhož se dnes s více než 10 000 uloženými preparáty zbytkové pupečníkové krve jedná o největší veřejnou pupečníkovou banku.  V této publikaci je znázorněno, že červené krvinky (erytrocyty), krevní plazma a zmrazovací médium co se týče objemu zaujímají největší část zbytkové pupečníkové krve, která se nezúčastní procesu. V procesu popsaném v této publikaci se počet erytrocytů a objem plazmy pupečníkové krve redukuje po přidání hydroxyetyltonika (HES) mícháním v centrifuze. Tak je dosaženo konečného objemu 20 ml, přičemž důležité prekurzorové buňky (hematopoetické kolonietvorné buňky) zůstanou téměř všechny zachovány.  Redukovaný objem by také mohl vést k vyšší životaschopnosti progenitorových buněk po rozmrazení.
Stejný protokol HES byl zkoumán v největší pupečníkové bance Evropy v Düsseldorfu. Zde se zúčastnilo procesu 158 preparátů a byla prokázána rychlost znovunalezení buněk obsahujících jádro 85%,  kolonietvorných buněk 86% a CD34+ buněk 84%. Tak je ztráta důležitých kmenových a prekurzorových buněk velmi nepatrná.
Při transplantacích zbytkové pupečníkové krve u více než 1100 pacientů se ukázala zřetelná korelace mezi počtem bílých krvinek v transplantátu a myeloidního novotvaru krevní soustavy v kostní dřeni [7]. To ještě více objasňuje, jak důležitá je vysoká rychlost znovunalezení  kolonietvorných buněk a CD34+ buněk.
Redukce objemu a snížení erytrocytů dále umožňuje efektivní dlouhodobé uložení transplantátů ze zbytkové pupečníkové krve. Dále snížený přívod DMSO při transplantaci preparátů do pacientů vedl, jak objevili pracovníci St. Louis Cord Blood Bank, k velmi nízké infúzí podmíněné hemolýze a toxicitě DMSO [Alsonso et al. 2001. [3]].
Další možností redukce objemu a snížení erytrocytů je použití speciálních filtrů firmy Asahi (stem cell collection filter). V institutu pro Medical Science University Tokio byly zkoumány tyto filtry ve srovnání s Rubinsteinovou metodou s HES. Filtrační metoda vede k vysokým rychlostem znovunalezení CD34+ progenitorových buněk, CFU, jakož i long-term initiating cells (LTC-IC). Transplantace buněk získaných tímto procesem ukázala ve srovnání s buňkami, které byly vyzískány Rubinsteinovou metodou, stejně dobrou rychlost růstu u imunokompetentních myší, v nichž se zkoumá tvorba humánní krevní soustavy [4.]  V druhé publikaci veřejné banky pupečníkové krve v Mannheimu byly zkoumány buňky, které prošly filtrací, ve srovnání s plnou krví  při transplantaci do těchto imunokompetentních myší, přičemž se projevily lehce zlepšené rychlosti růstu (25%) filtrovaných buněk [Eichler et al. 2002[5]].
Kryokonzervováním se počet životaschopných buněk snižuje. To je kritickým krokem procesu, při němž může dojít ke ztrátě kmenových a prekurzorových buněk. Přitom nehraje žádnou roli, zda buňky byly uloženy  na krátkou dobu nebo  po delší čas (přes 10 let) [6]. Při zmrazení proto musí být dobře rozmyšlena volba kryoprotekivu jako např. DMSO a definována koncentrace. V posledních deseti letech se všeobecně prosazoval protekiv DMSO, přičemž koncentrace byla mezi 5-10% konečného objemu.
Při rozmrazení se úbytek životaschopných buněk sníží přidáním 2-násobného objemu preparátu do izotonického roztoku [3].
 
 
 
zdroj: Doc. MUDr. Hans Martin, ARCHIV BUNĚK
Témata: