Encyklopedie

Respirační systém

>

V těhotenství nastávají v respiračním systému anatomické změny,
které částečně podmiňují změny funkční. Subkostální úhel je v časném
těhotenství 68° a v době termínu porodu je zvětšen na 103°. Bránice se
v těhotenství zvyšuje o 4 cm a příčný průměr hrudníku se rozšiřuje o 2
cm. Exkurze bránice se při dýchání zvyšuje o 1–1,5 cm. Dýchání je
v graviditě spíše abdominální než kostální. V tab. 2 jsou uvedeny
procentuální změny plicních objemů a plicních kapacit na konci
těhotenství. Minutová ventilace plic stoupá od 10.–12. týdne
těhotenství, ale zvětšuje se pouze dechový objem, zatímco dechová
frekvence se nemění. Progesteron indukuje zvýšenou citlivost dechového
centra na CO2 a to vede ke zvýšení dechového objemu. Změnou polohy
bránice směrem nahoru se snižuje negativní intrapleurální tlak
a nastává snížení funkční reziduální kapacity o 18 % (FRC je součet ERV
a RV). Toto snížení se týká reziduálního objemu (RV) i exspiračního
rezervního objemu (ERV). Přesto celková kapacita plic, vitální kapacita
a inspirační kapacita zůstávají nezměněny, protože nastává
kompenzatorní rozšíření příčného a předozadního průměru hrudníku. Po
hlubokém výdechu se maximálně vydechnutý objem vzduchu (FEV)
a maximální proudění vydechovaného vzduchu (PEF) nemění. To je
způsobeno bronchodilatačním účinkem progesteronu, který vede ke snížení
rezistence dýchacích cest. Plicní difúze (tj. výměna dýchacích plynů
mezi alveolárním vzduchem a krví) je snížena o 15 %, pravděpodobně
vlivem snížené koncentrace hemoglobinu matky a změnou kvality
mukopolysacharidů v plicních kapilárách těhotné. Zvýšená spotřeba O2 je
kompenzována proporčním zvýšením dynamických ventilačních parametrů.

Tab. 2. Změny dechových parametrů na konci těhotenství
Parametr Změna

Mechanické parametry

exkurze bránice

exkurze hrudní stěny

celková plicní rezistence

plicní compliance

FEV1

FEV1/FVC

křivka průtok - objem

 

zvýšena

snížena

-50%

beze změn

beze změn (obstrukce dýchacích cest)

beze změn

beze změn

Plicní objemy

IRV

dechový objem

ERV

RV

 

+ 5%

+ 45%

- 25%

- 15%

Plicní kapacita

inspirační kapacita

FRC

vitální kapacita

celková plicní kapacita

mrtvý prostor

 

+ 15%

- 20%

beze změn

- 5%

+ 45%

Ventilační parametry

dechová frekvence

minutová ventilace

alveolární ventilace

uzavírací objem

difúzní kapacita

 

beze změn

+ 45%

+ 45%

beze změn (kritérium obstrukčních změn)

snížena kvalita alveolo-kapilární membrány