Encyklopedie

Další okolnosti vedení porodu

>

Kardiotokografie za porodu

Zevní kardiotokografické sledování děložní činnosti a srdeční akce
plodu je metoda dnes rozšířená do všech porodnických zařízení v naší
zemi. Vnitřní snímání skalpovou elektrodou a intraamniálním katétrem
jsou metody invazivní, vhodné pouze v indikovaných případech. Zásady,
které budou uvedeny, se týkají – stejně jako celý předchozí text –
donošeného a dosud fyziologicky probíhajícího těhotenství. Je
pochopitelné, že u předčasných porodů a závažných porodnických
patologií vedených v perinatologických centrech a centrech
intermediární péče je třeba volit postup podle stavu rodičky a plodu:

 • vstupní kardiotokografický záznam v trvání 20–30 minut musí být ihned vyhodnocen lékařem;
 • při
  fyziologickém záznamu je třeba CTG opakovat za 2–3 h, při suspektním
  záznamu podle potřeby častěji, při patologickém záznamu je nutný záznam
  kontinuální, event. skalpovou elektrodou (podle možnosti porodnického
  zařízení);
 • záznam se hodnotí buď skórováním podle zvyklostí
  jednotlivých oddělení, nebo podle směrnice FIGO – fyziologický,
  suspektní, patologický záznam;
 • záznamy jsou součástí dokumentace, registrační papír je
  nutno označit příjmením, datem, hodinou a dobou snímání (pokud chybí
  automatický tisk času);
 • do porodopisu je nutno zaznamenat dobu trvání registrace a její přesný popis s čitelným podpisem lékaře;
 • rozvaha
  o dalším postupu vedení porodu musí být komplexní, je třeba zvážit vždy
  celý průběh porodu – i kardiotokografie je metoda pomocná.

Chyby:

 • nedostatečně vyhodnocený záznam,
 • chybějící dokumentace.