Encyklopedie

Diabetes a těhotenství

>
Těhotenství provázejí fyziologické
metabolické změny charakterizované snížením hladiny glukózy nalačno mezi 8. a
12. týdnem a postupným zvyšováním hladiny inzulinu nalačno s vrcholem mezi
28. a 32. týdnem. Zvyšující se sekrece těhotenských hormonů ve tkáni placenty
(progesteron, HPL, HCG, kortizol) vede ke změně senzitivity vůči inzulinu
v periferních tkáních (zhoršená periferní utilizace glukózy). Dochází
k nárůstu inzulinové rezistence. Při hladovění je zvýšená pohotovost ke
vzniku ketoacidózy. V těhotenství diabetické matky dochází kromě změn
v koncentraci glukózy také ke změnám v metabolismu aminokyselin a
tuků, které mohou negativně ovlivnit vývoj plodu jak na počátku těhotenství (a
působit teratogenně), tak v dalším průběhu těhotenství (mohou způsobit
další postižení plodu). Výskyt vrozených vývojových vad u matek
s diabetem 1. a 2. typu v těhotenství je v přímé souvislosti se
stavem metabolické kompenzace v době koncepce a v prvních týdnech těhotenství.
Je prokázána souvislost mezi hladinami glykovaného hemoglobinu a výskytem
kongenitálních malformací. Mezi vrozené vývojové vady specifické pro diabetes
patří syndrom kaudální regrese (porucha osifikace lumbálních obratlů, sakrální
kosti, kostí dolních končetin), dále srdeční vady s transpozicí velkých
cév či defekty septa, centrální nervový systém postihuje anencefalie a poruchy
uzávěru neurální trubice, gastrointestinální a urogenitální systém pak ageneze
či atrézie jednotlivých orgánů.

Klasifikace
diabetu v těhotenství:

Dnes nejčastěji užívaná klasifikace
diabetu v těhotenství je vytvořena podle doporučení National Diabetes Data
Group (NDDG) z USA.

Základní rozdělení je na pregestační
diabetes
(onemocnění bylo známo již před těhotenstvím), tzn. diabetes
mellitus (DM) 1. typu a DM 2. typu, které jsou dále klasifikovány podle
přítomnosti komplikací, a na gestační diabetes (diagnostikován až
v těhotenství), který je rozdělen na podskupiny A1 (u nás odpovídá
poruše glukózové tolerance v těhotenství) a A2 (u nás gestační
diabetes). Přiřazena je skupina, do které jsou zahrnuty pacientky s diabetem
v předchozích těhotenstvích
(viz tab. 10.13-1).

Tab. 10.13-1.
Klasifikace diabetu v těhotenství

PREGESTAčNÍ
DIABETES MELLITUS

•diabetes mellitus 1. typu

– bez komplikací

– s komplikacemi

•diabetes mellitus 2. typu

– bez komplikací

– s komplikacemi

•ostatní typy diabetu

GESTAčNÍ
DIABETES MELLITUS

•A1 – mírnějšší forma (porucha
glukózové tolerance)

•A2 – závažžnjšší forma (gestační
diabetes mellitus)

Gestační
diabetes v předchozím těhotenství

•klasifikace podle WHO se lišší
pouze v nepřítomnosti skupiny s diabetem v předchozím
těhotenství