Encyklopedie

Hostilita, agresivita, nedostatečná spolupráce

>
Uvedené fenomény jsou symptomy vyvolané
velmi různými příčinami. Máme za úkol je diferenciálně diagnosticky velmi
rychle identifikovat, dříve než je fyzickým omezením a/nebo medikamentózní
sedací převedeme do obtížně hodnotitelného larvovaného stavu.

Diferenciální diagnostika zahrnuje možnosti:

 • • rozmluva klidným hlasem, která má za úkol zklidnit atmosféru a anxiozitu a
  případně nalézt důvod výhradně psychogenní - uklidnění rozmluvou, tzv.
  talk-down, vedeme v případech, kdy vyloučíme vliv excesivní anémie,
  hypoxie, počínající virové encefalitidy, hypoglykémie, vliv drogy, ebriety,
  syndromu z odnětí, nitrolebeční hypertenze při preeklampsii či zmatenosti
  při embolii plodové vody ap.;
 • • k somatickým vyšetřením při trvající nemožnosti racionální
  komunikace proto řadíme podle pravděpodobnosti podezření:
 • – SpO2 - pulsní oxymetrií,
 • – určení hladiny krevního cukru glukometrem,
 • – detekci drogy v moči pomocí Rapid testu,
 • – potvrzení ebriety ze zápachu alkoholu ve vydechovaném vzduchu a ze statim
  laboratorního určení alkoholémie,
 • – určení hodnoty hemoglobinu,
 • – orientační neurologické vyšetření, zaměřené zejména na horní meningeální
  příznaky a doplněné poté CT vyšetřením mozku, popř.vyšetřením mozkomíšního
  moku,
 • – zjištění traumatické anamnézy, zejména tupého úderu do hlavy, trhnutím za
  vlasy,
 • – toxikologické vyšetření při podezření na požití léků v toxické dávce,
  např.v sebevražedném úmyslu,
 • – vyšetření ve směru podezření na dekompenzující se postižení jater -
  s provedením jaterních testů, hladiny bilirubinu a amonémie,
 • – vyšetření s ohledem na možnost preeklampsie,
 • – zvážení diagnózy počínající schizofrenie,
 • – zvážení diagnózy laktační psychózy.

Léčba: o postupu
rozhodují dva základní faktory:

 • • jak rychle je třeba ženu zklidnit, aby neohrozila sebe ani osoby
  v nejbližším okolí, aby mohl porod postupovat nerušeně dál nebo aby
  nedělka neohrozila novorozence - do této skupiny se řadí z drog nejčastěji
  halucinogeny, ostatní drogy vedou k méně agresivním projevům, dále sem
  zařazujeme psychiatrické nozologické jednotky;
 • • jakou příčinu považujeme za nejpravděpodobnější, zda primárně psychogenní,
  nebo sekundárně indukovanou předchozí somatickou příčinou.

Je-li nutné okamžité zklidnění, kterého však nelze dosáhnout verbální ani neverbální empatií a snahou o komunikaci, jedná
se o stav krajní nouze.

Medikamentózní zklidnění: farmakologicky nejrychlejší nástup sedativního účinku mají benzodiazepiny.
Midazolam jako jediný hydrosolubilní benzodiazepin lze podat i inhalačně
z mikronebulizátoru nebo jej nastříknout na nosní nebo bukální sliznici.
Účinek nastupuje do 2 minut.

Uvedené alternativní způsoby podání jsou
výhodné v situacích, kdy žena odmítá parenterální injekční podání nebo
spolknutí, kdy není již předem zajištěn nitrožilní přístup. Úvodní dávka se
pohybuje mezi 5 a 10 mg. Další doplnění je již titrováno podle předchozího
účinku, často po 1-2 mg i.v. až do nasednutí účinku a uklidnění.

Fyzické omezení je možné pouze v indikovaných případech při ohrožení, v úvodu,
při zachování bezpečnosti pacientky a na nejkratší možnou dobu. Pacientka musí
být stále sledována z hlediska základních životních funkcí, bezpečnosti i
možných nežádoucích účinků, jako je např. stagnace krve při fixaci horní
končetiny.

Pro další průběh porodu a vývoj
klinického stavu si lze již zajistit i.v. vstup a vytvořit cílenou strategii.

Pro přesnou diferenciální diagnostiku
vyvolávající příčiny a kauzální léčbu jsou vypracovány standardní postupy.