Encyklopedie

Mateřská mortalita v České republice

>
Mateřská úmrtnost se podle definice WHO vykazuje jako celkový
počet úmrtí žen v těhotenství, za porodu a do 42. dne šestinedělí na
100 000 živě narozených dětí (celková mateřská úmrtnost, pregnancy
related mortality ratio - obr. 10.26-1 a tab. 10.26-1). Ve skupině A se
vykazuje přímá (specifická) mateřská úmrtnost, zahrnující úmrtí na
onemocnění přímo související s těhotenstvím. Ve skupině B se vykazuje
nepřímá (nespecifická) mateřská úmrtnost, zahrnující úmrtí na diagnózy
z neporodnických oborů, kdy průběh choroby však byl vlastní gestací
ovlivněn. Do skupiny C jsou zahrnuta nahodilá úmrtí, která gestací
nebyla ovlivněná. Skupiny A+B vytvářejí tzv. očištěnou mateřskou úmrtnost
(maternal mortality rate). Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví jsou primáři
gynekologicko-porodnických oddělení, v jejichž oblasti mateřské úmrtí
nastalo, povinni podat hlášení. Každý případ je analyzován z hlediska
příčin a kvality poskytované péče. Po zavedení povinné heparinové profylaxe
v roce 1993 zejména v souvislosti s porodnickými operacemi,
významně poklesl počet trombembolických komplikací v těhotenství,
které byly v dvacetileté analýze hlavní příčinou úmrtí. Na první místo se
posunuly porodnické hemoragie, zejména komplikace,
které nastaly v souvislostí s diseminovanou intravaskulární
koagulopatií
. Snížila se rovněž frekvence úmrtí na kardiovaskulární
komplikace
, což souvisí rovněž s celkovým poklesem postrevmatických
srdečních vad v populaci. Do popředí se dostala problematika ischemické
srdeční choroby v těhotenství zejména u starších, obézních nebo diabetických těhotných
a z vaskulárních poruch, ruptury aneuryzmatu, zejména
v oblasti CNS. Nárůstem frekvence porodnických operací, zejména císařských
řezů, stoupá i procento operačních komplikací. Letalita císařských řezů
je i při všech zabezpečovacích opatřeních 6x vyšší než celková mateřská
úmrtnost (0,61 ‰ proti 0,11 ‰) Vedle bezprostředních pooperačních komplikací
(DIC, infekce, anesteziologické příhody) se objevují zejména pozdní následky
císařských řezů v další graviditě, spojené s rupturami dělohy
v pooperační děložní jizvě. Eklampsie a porodnické infekce jsou
jako příčina úmrtí až na 5. a 6. místě pořadí. Tato skutečnost svědčí
o vysoké kvalitě zejména prenatální péče. Za nejzávažnější formu
eklampsismu v posledních letech nutno považovat HELLP syndrom, jehož
účinná terapie naráží na značné obtíže. Za relativně nízkou frekvenci
porodnických infekcí vděčíme důslednému uplatňování profylaxe, zejména včasné
aplikaci širokospektrých antibiotik všude tam, kde můžeme předpokládat rozvoj
infekce.Tab. 10.26-1. Statistika mateřské
úmrtnosti (MÚ) ve vybraných zemích světa z roku 1996

Země            MÚ/100 000     Faktor rizika
živě narozených        1 úmrtí
   dětí                  na počet živě                                                                    narozených dětí

Střední a východní Evropa

ČR 1991-1999                  10,1                 9175

Maďarsko                            30                 1500

Německo                             22                 2700

Rumunsko                           30                   340

Ruská federace                   75                   620

Západní Evropa

Anglie                                    9                 5100

Dánsko                                  9                 5800

Francie                                15                 3100

Portugalsko                        15                 3500

Španělsko                             9                 9200

Švýcarsko                             6                 8700

Severní Amerika

Kanada                                  6                 7700

USA                                      12                 3500

Jižní a Střední Amerika

Argentina                          100                   290

Bolívie                               650                   130

Brazílie                               220                   130

Chile                                    65                   490

Mexiko                               110                   220

Salvador                            300                     65

 

Země            MÚ/100 000     Faktor rizika
živě
narozených        1 úmrtí
   dětí             na počet živě                                                                narozených dětí

Blízký východ                     

Bahrain                                60                   360

Egypt                                 170                   120

Izrael                                      7                 4000

Sýrie                                  180                   310

Střední Asie

Čína                                     95                   400

Honk-Kong                           7                 9200

Japonsko                            18                 2900

Jižní Asie

Indie                                  570                     37

Kambodža                         900                     17

Pákistán                            340                     38

Vietnam                             160                   130

Severní Afrika

Alžír                                    160                   120

Maroko                              610                     33

Tunis                                 170                   140

Subsaharská Afrika

Jihoafrická republika       230                     85

Mali                                  1200                     10

Somálsko                        1600                       7