Encyklopedie

Embolie plodovou vodou

>
Embolie plodovou vodou je velmi vzácnou a
velmi kritickou příhodou s četností přibližně 1:80 000 porodů.
Predispozice jako intenzivní děložní činnost nebo vysoké dávkování oxytocinu se
nepotvrdila.

Etiologie: vyvolávajícím momentem je přestup amniální tekutiny do mateřského cévního
řečiště. I minimální množství může mít kritické důsledky pro rodičku i plod. U
matky je syndrom obdobný anafylatickému/septickému šoku, letalita přesahuje 50
%. Přeživší ženy mají až ve 26 % psychické a neurologické následky. Většina
novorozenců přežije, ale neurologické následky jsou i u nich zjišťovány až v 50
%.

Klinický obraz začíná náhle extrémní dušností, výraznou cyanózou, vazokonstrikcí,
hypotenzí, poklesem SpO2 pod 80 %. Často se přidruží křeče, záhy se
připojí laboratorní i manifestní diseminovaná intravaskulární koagulace
s poporodním konzumpčním krvácením.

Pozdější rozvoj akutního syndromu dechové
tísně a akutního selhání funkce ledvin s anurií není vyloučen.
Laboratorně lze v plicní cytologii matky prokázat protilátky plodu proti
mateřskému séru a Zn-koproporfyrin. Snaha najít amniální korpuskulární
fragmenty v cévním řečišti matky byla neúspěšná.

Léčba:

 • • těhotenství/porod se ukončí co nejrychleji;
 • • kauzální terapie ani účinná profylaxe nejsou známy;
 • • symptomaticky se zaměříme na zvládnutí hypoxémie a hypotenze, na profylaxi
  selhání ledvin, na vyloučení křečí;
 • • zajistíme si včas krevní rezervu, protože očekáváme podstatně zvýšenou
  krevní ztrátu ve III. době porodní, doprovázející konzumpční stadium
  koagulopatie.

Anesteziologické aspekty:

 • • jedná se o náhlý, překvapivý a kritický stav s rychlým rozvojem, který
  vyžaduje ofenzivní anesteziologický postup;
 • • okamžitě se odešlou vzorky na statim hemokoagulační vyšetření a na
  vyšetření plicních amyláz, cytologické vyšetření lze doplnit posléze, rozhoduje
  klinický obraz;
 • • objedná se deleukotizovaná erytrocytová masa do rezervy;
 • • kritické případy vyžadují analgosedaci, často i kurarizaci a umělou plicní
  ventilaci s okamžitým zařazením PEEP - endexspiračního přetlaku
  v hodnotě až 10 cmH2O (1,0 kPa);
 • • zavedení centrálního žilního katétru, často i plicnicového katétru a
  přímého arteriálního měření tlaku jsou indikována dříve, než se manifestují
  známky 4. stadia diseminované intravaskulární koagulace s krvácivostí
  v místech vzdálených porodnické oblasti;
 • • hypotenze se řeší doplněním oběhu krystaloidními roztoky s titračním
  podáváním dobutaminu a noradrenalinu ze samostatných perfuzorů. I kombinace
  s vysokou dávkou pentoxifylinu 300 mg nebo dokonce s pomalou infúzí
  nitrátu může být indikována;
 • • doplní se podáním nootropik - piracetamu v dávce 12 g/24 h;
 • • vysoké dávky a-metylprednizolonu
  nevedly ke zlepšení klinických výsledků;
 • • novorozenec vyžaduje neonatologickou intenzivní péči.