Encyklopedie

Psychické, psychiatrické a psychogenní akutní stavy

>
Do skupiny řadíme poměrně heterogenní
nozologické jednotky a syndromy.

Společnou zásadou diferenciální
diagnostiky je:

 • • vždy vyloučit extracerebrální somatické příčiny alterace jednání a chování
  a poruch vědomí - zařazujeme sem hypoxii, hypoglykémii, hypotenzi,
  preeklampsii, excesivní anémii po prudkém porodnickém krvácení atd.;
 • • diagnostikovat včas, zda se nejedná o cerebrální postižení organického
  původu, o organický psychosyndrom, který vyžaduje specializovaný akutní postup,
  konzervativní či intervenční, v daném terapeutickém okně - příkladem je
  expanzivní proces, encefalitida, kontuze, ale i abstinenční syndrom při fyzické
  závislosti na drogách, serotoninový syndrom při otravě antidepresivy ze skupiny
  selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI);
 • • vždy zvážit, zda je třeba zvýšený dohled, popř. medikamentózní zklidnění, zda nemůže dojít
  k autodestruktivnímu či destruktivnímu jednání;
 • • spolupráce se stabilním a zkušeným psychiatrem, neurologem a intenzivistou
  je optimální.

Akutní velká
deprese v těhotenství

Vyžaduje pravidelné sledování
psychiatrem, zejména v období náladových labilit.

V těhotenství je přípustná medikace
pouze antidepresivy z výše uvedené skupiny inhibitorů zpětného vychytávání
serotoninu, která nepůsobí nepříznivě na plod - fluoxetin, fluvoxamin,
sertralin.

Antidepresivní účinek se dostaví počínaje
třetím týdnem po nasazení antidepresiv a při pravidelném užívání. Sestra, která
ženě jednou až dvakrát denně lék osobně podává, musí vyčkat, popř.
zkontrolovat, že jej spolehlivě spolkla a zapila.

Léčba:
v rozhovoru s těhotnou věnujeme velkou pozornost, zda neuvádí v řeči
obraty a vyjádření, které by vedly k podezření na akutní riziko suicidia,
např. pocit beznaděje a frustrace, opakovaný hovor o sebevraždě, hovor o
reálném způsobu přípravy a provedení, anamnesticky již provedený sebevražedný
akt.

Laktační
psychóza

Vzniká v raném šestinedělí po
spontánním i operačním porodu - po císařském řezu. Příčina vzniku není přesně
známa.

Klinický obraz: charakteristická je porucha chování a změna komunikace s okolím - je
náhlý nezájem o dítě, o sebe i o nejbližší okolí, občasná iracionální řeč.
Není vyloučen ani náhlý sebevražedný akt (skokem z okna, oběšením se na
WC, tj. způsoby u žen jinak nezvyklými) provedený v nepřítomnosti
personálu, okamžik poté, co nedělka se setrou nebo lékařem hovořila a její
chování se nezdálo nápadné a nevybočovalo z běžných norem.

Léčba:

 • • nedělce okamžitě věnujeme soustavný zvýšený dohled;
 • • vyloučíme somatické příčiny, jak je uvedeno výše v textu;
 • • vyžádáme statim konzilium psychiatra a přeložíme ženu do psychiatrického
  zařízení;
 • • při psychomotorické agitovanosti a nezvládnutelnosti užijeme optimálně
  benzodiazepiny k okamžitému zklidnění (diazepam v dávce 10 mg i.v.),
  které doplníme nitrosvalovým podáním melperonu v dávce 25-50 mg i.m.;
 • • okamžitá zástava laktace;
 • • dohled se stálou přítomností zdravotnického personálu musí trvat až do
  předání převozové posádce vozu, který nedělku za zvýšeného dohledu dopraví na
  psychiatrické pracoviště;
 • • násilný čin vůči sobě samé nebo vůči dítěti s těžkou újmou na zdraví,
  popř. dokonaná sebevražda mají oznamovací povinnost Policii České republiky;
 • • dokumentaci s přesným popisem uzavřeme, případ se ohlásí nadřízenému
  lékaři ve službě, vedoucímu lékaři.