Encyklopedie

Prevence a léčba žilních a arteriálních trombóz v těhotenství a v šestinedělí

>
K prevenci destičkových trombů
u preeklampsie (8, 16) se používá protidestičkové léčby s deriváty
kyseliny acetylsalicylové (např. Anopyrin v dávce 50-100 mg denně per os).
Nyní je doporučováno tuto léčbu kombinovat s nízkomolekulárním heparinem
(LMWH - low molecular weight heparin).

U asi 0,05-1 % těhotných žen se
diagnostikuje hluboká žilní trombóza. Její incidence je asi 6x vyšší než
u stejně starých netěhotných žen. Postihuje převážně levou dolní končetinu
(ileofemorální trombóza). S vysokou pravděpodobností opakovaného výskytu
hluboké žilní trombózy je ale třeba počítat u všech těhotných žen, které
ji již dříve prodělaly. Také po císařském řezu dochází u asi 3 %
operovaných žen k hluboké žilní trombóze. To je více než u žen
rodících přirozeně - vaginální cestou, kde je výskyt hluboké žilní trombózy asi
0,08-1,2 %.

Pokud hluboká žilní trombóza není
v těhotenství nebo šestinedělí lege artis léčena (většinou 20 000 j.
heparinu v infúzi 24 h), končí až v 16 % plicní embolií. Výskyt
plicní embolie je zde mnohem vyšší než při hluboké žilní trombóze
u netěhotných (2-3 %), proto je dnes k profylaxi pooperační hluboké
žilní trombózy při císařském řezu používán rutinně heparin. V praxi již
převládá použití nízkomolekulárního heparinu, který pro svůj jednoduchý způsob
aplikace s.c. jednou denně v této indikaci nahradil tzv. standardní,
nefrakcionovaný heparin.

Prevenci pooperační hluboké žilní
trombózy zahajujeme i u těhotných již před výkonem a pokračujeme v ní
dalších 5-7 dní. Pokud by bylo použito neuroaxiální analgezie/anestezie, nemá
být provedena v době vrcholu účinku kteréhokoli heparinu (viz kap. 7.7.3).

Bylo prokázáno, že nízkomolekulární
hepariny jsou v s.c. aplikaci účinné nejen při profylaxi, ale i při léčbě
hluboké žilní trombózy, včetně léčby trombembolismu (6, 8, 20). Perorální
antikoagulancia jako warfarin nebo pelentan u těhotných žen nepoužíváme.
Prostupují bariérou placenty a v I. trimestru působí teratogenně. Nasazují
se až po skončení těhotenství.